Проекти

Тази рубрика ще ви осведомява за спечелените от фондацията проекти а също и за тези, които имаме намерение да подготвим с ваше участие.

Радваме се да уведомим нашите приятели и колеги, че фондация Европартньори спечели и финализира успешно  „Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни власти, професионални училища, работодатели, агенции за подбор на персонал, НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България (административни области Велико Търново и Русе)”. Изследването се извършва по проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България“,   рег.№ 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, финансиран по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“, договор № 18719/2.03.2017г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект 2019-2-BG01-KA347-062709 Фактите, моля! Борба против фалшивите новини- национални и европейски политики, насочени към младежта

Фондация Европартньори 2007 и РУО Бургас

Резюме на проекта

“Фактите, моля! Борба против фалшивите новини- национални и европейски политики насочени към младежта ” е иницииран от две организации с 15 годишно сътрудничество – Фондация Европартньори 2007 и Регионалното управление по образованието – Бургас. Проектът касае един важен, но нерешен въпрос – борбата с фалшивите новини. Подобно явление е силна заплаха за демокрацията и правата на човека, то дезориентира гражданите и особено младите хора, които все още нямат ясно формирано критично мислене, в индивидуалния им граждански избор и пречи на гражданската им активност.
Петдесет човека ще вземат участие в този проект, като 30 от тях са млади хора от горните класове на гимназията на възраст от 14 до 18 години. Тук не се включват доброволците, които се очаква да бъдат около 200, като работят по логистиката и организацията на дейностите.

Основната дейност е срещана младите хора с представители на институции на национално и европейско равнище: Национална среща под надслов “ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПРЕЧАТ НА НАШИТЕ ПРАВА, СИГУРНОСТ И УЧАСТИЕ”. В тази среща ще участват 30 младежи от цялата страна на посочената възраст, като не повече от 20% от тях ще бъдат непълнолетни. След срещата участниците ще разпространят придобитите компетенции сред своите съученици по съответните области. Ще бъдат използвани следните работни методи: среща на младежите с вземащите решения и представителите на институции; укрепване на нагласите за критично мислене; заздравяване на компетенциите им в областта на медийната грамотност чрез споделяне на собствения и чуждия опит; разглеждане на казуси (подготвени от младежите и останалите участници); дискусия и работи в малки групи (особено в етапа на усвояването на личните стратегии за справяне с фалшивите новини).

Влияние на проекта:
– придобити компетенции от участниците да различават фалшивите новини от истинските
– придобито и интериоризирано разбиране, че най-голямата вреда от фалшивите новини е разрушаването на структурата на общественото доверие, без която никое общество и неговите институции не могат да функционират.
– придобити компетенции да боравят с огромния брой информационни източници, и да идентифицират фалшивите новини, тъй като те променят обществото по начин, който излиза
извън нашия контрол и обслужва чужди комерсиални или политически интереси.
– повишена медийна грамотност, и устойчиво критично мислене, което прави младите хора устойчиви на безотговорни медийни и други манипулации
– утвърдено разбиране, че фалшивите новини вредят на нашия начин на живот, водят до злоупотреби с властта, подлагат ни на неоправдани рискове
– умение да водят диалог на национално и европейско равнище с отговорните институции поналежащи за тях проблеми
За избраната целева група – младежи между 13 и 18 години от цялата страна, този проект ще има следните потенциални дългосрочни ползи :
– проблемът се поставя за първи път на общественото внимание
– повишена чувствителност и нетърпимост на младите хора към фалшивите новини
– възможност да се справят с този проблем посредством материалите и указанията, които ще бъдат изработени по този проект (Наръчник за медийна грамотност)
– укрепнало убежедение, че младите хора са способни да водят диалог с институциите на национално и европейско равнище, и че техният глас се взема предвид при изработването на
национални и европейски политики
– повишена гражданска активност в областта на проблемите, които засягат младите хора,повишена взискателност към лицата и институциите които вземат решения в областта на темата на проекта

Задачите на проекта са свързани със задоволяване на следните нужди на участниците:

1. Нужда от придобиване на компетенции и инструменти за различаване на фалшивите новини от истинските. Тази нужда е особено належаща по няколко причини. На първо място, българското законодателство не предвижда никакви санкции за фалшиви новини. На второ, нито една българска институция до този момент не е разработила насоки за справяне с влиянието на фалшивите новини върху младите хора, които прекарват значително време в интернет- основното място за разпространение на фалшивите новини. Освен това, фалшивите новини се разпространяват и в официалните медии, тъй като техните журналисти подготвят материалите си главно на основа на данни от социалните мрежи. Така младите стават два пъти жертва на фейк нюз. И най-сетне, фалшивите новини обикновено носят травматизиращо и стресиращо послание, към каквото са най-податливи младите хора.

2. Нужда от диалог на младите хора с националните институции по повдигнатия проблем, защото за момента такъв диалог няма. В определена степен младите хора са оставени без
всякаква защита от страна на институциите, които би трябвало да формират и осъществяват европейските политики.

3. Нужда от диалог на младите хора с европейските институции по повдигнатия проблем, за да направи европейските институции по-чувствителни към тази и нужда и за да повиши информираността на младите за политиките на ЕС във въпросната област. В този смисъл проектът задоволява и една всепризната нужда на ЕС – повече и по-дълбоки контакти с гражданите.

4. Нужда младите хора да бъдат уверени, че гласът им се чува на национално и европейско равнище. Тази нужда е особено належаща за младежите в средношколска възраст, когато се формира тяхната идентичност на хора и граждани, техните нагласи за гражданско участие и тяхното поведение, свързано с демократичното европейско гражданство.

Този проект ще стимулира демократичните институции да разработят стратегии и инструменти, които ще помогнат на младите хора да разграничават фалшивите новини от истинските.

Дейности по проекта

 1. Среща за разпределение на задачите и отговорностите на екипа
 2. Пресконференция в Бургас
 3. Изработване на сайт
 4. Втора работна среща и пресконференция в Бургас
 5. Трета работна среща
 6. Организационният комитет в действие
 7. Резултати от социологическо изследване
 8. Форма за кандидатстване
 9. Национална срещаоткриване и закриване, провеждане, гости
 10. Наръчник
 11. Видеонаръчник – първа, втора, трета, четвърта, пета тема
 12. Снимки – първа, втора, трета работна среща, първа пресконференция, втора пресконференция
 13. Follow-up дейности – срещи по места, създаване на курсове по темата на проекта, образователни институции извън проекта, заинтересовани и обучени за фалшиви новини