Обучение на специалисти от народната просвета

Уважаеми колеги,

Всичките 55 програми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти, предложени от Фондация Европартньори 2007 пред МОН са одобрени и в бъдеще ще носят определения в документите брой кредити на всички, които решат да ги изберат.

Бихме искали да привлечем вашето внимание върху два нови аспекта на образователната оферта на фондацията за 2017 година.

За първи път предлагаме модул „Практически стратегии и инструменти за работа с деца-билингви“,  разработен съвместно със СБУ. Той включва програмите от 2 до 6.  Модулът се осъществява от водещи изследователи и практици в областта на образователната интеграция.

Също така за първи път се предлага програмата „Решаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация“, разработен съвместно със СБУ. Курсът предлага различен възглед за справянето с насилието, повишаванто на солидарността и изграждането на училищната общност. Програмата е разработен по оригинална методика на изследователи от фондацията в сътрудничество с Института за мир и конфлкти на Университета в Гранада.

Тук можете да се запознаете със съдържанието на всички програми.

 

 1. НОВА: Психология на влиянието
 2. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Интерактивни технологии и игри за работа подрастващи, деца и ученици от ромски произход
 3. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: интерактивни методи и подходи за работа с деца в ранна детска и предучилищна възраст в ромска общност
 4. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Ефективно взаимодействие училище-ученици-родители в ромската общност
 5. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Практическо социология за учители. Ромските общности в България: структура, идентичност, лидерство
 6. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Образователна интеграция на деца от турската етническа група
 7. НОВА: Обучение по Закона за предучилищното и училищното образование и нормативните актове към него
 8. НОВА: Тероризмът – заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата
 9. ОБНОВЕНА: Връзки с обществеността за набиране на деца и ученици
 10. Главните учители за училищната политика
 11. Градска безопасност. Работа с жертви на престъпления
 12. ОБНОВЕНА: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
 13. Девиантно поведение
 14. Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас
 15. Европейски практики в образованието
 16. Интеркултурна компетентност в образованието
 17. Комуникативни умения
 18. Методи на оценяване
 19. Микросоциология на класа
 20. Мултикултурализъм, културно многообразие и диалог на културите в образованието
 21. Мултимедийни презентации за целите на учебния процес
 22. Организационна комуникация и образователен мениджмънт
 23. ОБНОВЕНА: Отношения между учители и родители: проблеми, европейски тенденции, добри практики
 24. Педагогическо портфолио
 25. Поведение и действие при бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове
 26. Подготовка и управление на проекти
 27. Повишаване на мотивацията за учене
 28. Подобряване на индивидуалния стил на учене през целия живот
 29. Позитивно общуване за активно взаимодействие – практически аспекти
 30. Политики на приобщаване (за учители, които работят с деца със специфични образователни потребности)
 31. Права на детето
 32. Превенция на агресията
 33. Превенция на агресията в детските градини
 34. Превенция на зависимости
 35. Превенция на отпадане на учениците от училище
 36. Професионално образование и обучение, професионално ориентиране
 37. Професионално и академично информиране, консултиране и ориентиране
 38. Работа с деца със затруднения в ученето (особености и някои стратегии за обучение. Особености и практически стратегии.
 39. ОБНОВЕНА: Работа с деца със СОП
 40. Работа в мултиетническа реда
 41. Родителите като активни партньори на децата си и учителите им в училище
 42. Справяне със стреса в образователна среда
 43. Съгласуване на индивидуалните стилове на обучение
 44. Техники за работа на педагозите методисти в училище и в РУО
 45. Управление на класа
 46. Управление на стреса в образователна среда
 47. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Училище и медии: историята на една дълга, дълга любов- 1 част
 48. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Училище и медии: историята на една дълга, дълга любов- 2 част
 49. Управление на училището в условията на децентрализация: делегирани бюджети, институционално взаимодействие и публична комуникация
 50. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Училище на бъдещето
 51. НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Безплатни софтуери за образованието
 52. Формиране и работа в екипи
 53. НОВА, СЪВМЕСТНА СЪС СБУ: Решаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация
 54. СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ, Курс училищна медиация
 55. НОВА, СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИЯТА ГРУПО 3: Ателие за разработване на проекти за училищата