Нашите цели

Съобразно нашата мисия и ценности ние си поставяме следните цели:

1. Да работим за интегриране на страната към ЕС, като оказваме помощ на организации, институции, общности и местни власти при опознаването на практиките на европейските страни във важни за България области

2. Да допринасяме за развитието и укрепването на гражданското общество чрез утвърждаването на демократични граждански компетентности както участие, мирно разрешаване на диспути, уважение към различието и толерантността, образование за европейско гражданство

3. Да подпомагаме институции, организации, общности и местни органи на власт в усилията им към по-пълна интеграция на различните етнически общности, които са част от историята на нашата страна и нейното културно богатство

4. Да подпомагаме институции, организации, общности и местни органи на власт в усилията им да изготвят, развият и осъществят проекти, основани на посочените ценности

5. Да подпомагаме български институции, организации, общности и местни органи на власт в усилията им към установяване на сътрудничество с партньори от други европейски страни

6. Да съдействаме за развитие на процесите на регионално сътрудничество черз формиране на умения за разрешаване на конфликти и установяване на партньорство между лидери и общности, ръководители и организации.

7. Да подпомагаме образователните институции и не правителствените организации в идентифицирането, създаването и използването на ресурси в сферите на нашата компетентност и умения

8. Специално място в нашата дейност заема работата с младите хора, младите членове на етнически общности, ученици и студенти, които ще насърчаваме и подпомагаме в изработването на демократични компетентности и европейско гражданство. Конкретен израз на нашата помощ е насърчаването и спонсорирането на Клуб Еворпартньори Джуниър.