Нашата мисия

Нашата мисия е да допринасяме за изграждане на демократично европейско гражданство чрез насърчаване на ценностите на толерантността, уважението, мира, мирното разрешаване на конфликти, уважението към различието и образованието в духа на хуманистичните и граждански добродетели и ценности. Вярваме, че като помагаме за установяване на контакти и обмен на хора, идеи и култури, като работим за повишаване на професионалните и граждански компетентности на институции, организации и общности, повишаване, базирано на опознаване на европейските и популяризиране на българските практики, допринасяме за изграждане на Европа като семейство на демократични граждански култури.